Audyt

Audyt

Zapraszamy do skorzystania z oferowanych audytów ksiąg rachunkowych, audytów projektów unijnych, badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta. Świadczone usługi opisane są poniżej.

 

BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nasza działalność koncentruje się na świadczeniu usług z zakresu audytów.

Badania sprawozdań finansowych przeprowadzamy we współpracy z firmą AGM AUDYT Sp z o.o. wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3988.

Audyt, odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zwłaszcza z:

 • ustawą o rachunkowości,
 • Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
 • ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie,
 • normami wykonywania zawody biegłego rewidenta wydanymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
 • Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Etapy badania

I Etap              – identyfikacja potrzeb i określenie zasad współpracy,

II Etap            – identyfikacja ryzyka działalności gospodarczej w danej branży oraz ryzyka badanej jednostki,

III Etap           – analiza sprawności systemu kontroli wewnętrznej,

IV Etap           – przygotowanie planu badania i przeprowadzenie szczegółowych testów,

V Etap            – przygotowanie dokumentacji z badania i dokumentów finalnych,

VI Etap           – ocena badania, sprawozdawczość.

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie przygotowywania oferty oraz podczas badania są traktowane jako ściśle poufne.

Badanie jest prowadzone w taki sposób, aby ograniczyć angażowanie kluczowych pracowników firmy do niezbędnego minimum.

Skład Zespołu:

Wysoką jakość świadczonych usług pragniemy zapewnić między innymi dzięki zaangażowaniu osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.

Długoletnie doświadczenie właściciela oraz indywidualne i partnerskie podejście do potrzeb klientów są gwarancją wysokiej jakości wykonywanych przez nas usług oraz terminowego i sprawnego wykonania powierzonych nam zadań.

Audyt będzie przeprowadzany przez zespół kierowany osobiście przez właściciela:

– Anna Garbacz ACCA, Biegły Rewident  nr rej. 10248

Warunki współpracy:

Zgodnie z przyjętą praktyką, cena za usługę audytu uzależniona jest od czasu niezbędnego na wykonanie zleconych prac, terminu realizacji oraz obowiązku zapewnienia wysokiego poziomu jakości i rzetelności świadczonych usług, a także stawki godzinowej zaangażowanych osób. Stawka zależy od postawienia do Państwa dyspozycji osób o najwyższych kwalifikacjach i bogatym doświadczeniu praktycznym oraz terminu realizacji zlecenia.

Wynagrodzenie obejmuje wydanie opinii i raportu biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania oraz koszty badania.

Deklarujemy również gotowość przeprowadzenia i zakończenia badania w dogodnym dla Państwa terminie.

Za dodatkowym wynagrodzeniem raport może zostać sporządzony w języku angielskim.

Na Państwa życzenie wykonamy audyt zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej.

Przypominamy!

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz zawarcie umowy o wykonanie audytu finansowego powinny być dokonane w terminie umożliwiającym udział biegłego rewidenta w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych. Z uwagi na fakt, iż inwentaryzację zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości przeprowadza się nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, prosimy o podjęcie decyzji o wyborze audytora przed przeprowadzeniem inwentaryzacji.

 

 

AUDYT WEWNĘTRZNY I PRZEGLĄD SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Expert Fk świadczy usługi audytu i przeglądu systemów kontroli wewnętrznej, obiegu dokumentów istniejących w firmach. W wyniku przeprowadzenia procedur audytu, po zakończeniu prac, przedstawiamy  Radzie Nadzorczej, Zarządowi czy Właścicielowi raport obejmujący wnioski zalecenia dotyczące między:

 • aktualnego stanu
 • usprawnień procesów biznesowych w obszarach finansowych
 • udoskonaleń w systemach kontroli wewnętrznej
 • optymalizacji rozliczeń podatkowych
 • optymalizacji kosztów
 • efektywniejszej organizacji systemów rachunkowości
 • wprowadzenia odpowiedniego systemu informatycznego
 • usprawnień w zarządzaniu firmą

 

AUDYTY PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH

Zajmujemy się przeprowadzaniem audytów projektów finansowanych oraz współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Celem audytu zewnętrznego projektu unijnego jest:

 • uzyskanie podstaw do potwierdzenia wiarygodności danych, zarówno liczbowych jak i opisowych, zawartych w przedstawionych dokumentach związanych z realizowanym projektem,
 • dokonanie obiektywnej i niezależnej oceny prawidłowości realizacji projektu unijnego,
 • sporządzenie raportu.

Audyt projektów unijnych obejmuje :

 • sprawdzenie prawidłowości i zasadności poniesionych wydatków (ocena kwalifikowalności wydatków w projekcie),
 • analizę prawidłowości dokumentacji,
 • analizę stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do przekazywania i rozliczania otrzymanych środków,

analizę procesu sprawozdania z realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji przyjętych celów projektu i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie projektu

 

BADANIE PLANÓW POŁĄCZENIA, PRZEKSZTAŁCENIA I PODZIAŁU

Expert Fk proponuje również usługi w zakresie badania planów połączenia, podziału i przekształcenia firm. Celem usługi jest wydanie opinii o planie połączenia, podziału lub przekształcenia jednostek, zgodnie z wymogami kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem regulacji w zakresie rachunkowości.

W przypadku łączenia spółek kapitałowych plan połączenia podlega obligatoryjnemu badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności. Badanie planu połączenia ma na celu weryfikację założeń procesu połączenia uzgodnionych przez zarządy łączących się spółek, a w konsekwencji zapewnienie wspólnikom (akcjonariuszom) spółek rzetelnej oraz obiektywnej informacji o przewidywanych skutkach połączenia. Po zbadaniu planu połączenia biegły w terminie określonym przez sąd, sporządza szczegółową opinię i składa ją wraz z planem połączenia sądowi rejestrowemu oraz zarządom łączących się spółek.

Celem badania planu przekształcenia jest weryfikacja ustalonej w planie przekształcenia wyceny składników majątku spółki przekształcanej, sprawdzenie, czy poprawnie określono w nim wartość bilansową majątku spółki i wartość udziałów lub akcji przypadających na danego wspólnika bądź akcjonariusza.

Osobę biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy dla siedziby spółki na jej wniosek.

Świadczy również inne usługi wykonywane przez biegłych rewidentów, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

EXPERT FK ANNA GARBACZ

Adres biura:
ul. Unruga 8
25–228 Kielce


Kontakt:
kom. 512 147 689
e-mail: biuro@expertfk.pl

Copyrights ExpertFK