Doradztwo

Oferujemy usługi licencjonowanego doradcy restrukturyzacyjnego w zakresie wprowadzania zmian zmierzających do restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA

W ramach pomocy zarówno dużym, średnim i małym przedsiębiorstwom oferujemy naszym Klientom doradztwo strategiczne dla zarządów i właścicieli przedsiębiorstw przy tworzeniu strategii przedsiębiorstwa, jak również pomoc przy jej wdrażaniu.

Opracowanie strategii przedsiębiorstwa wynika z konieczności określenia dominujących kierunków rozwoju firmy oraz ukazania potencjalnych działań wpływających na poprawę konkurencyjności. Ze względu na zmieniające się warunki otoczenia konieczne jest opracowywanie długookresowych planów rozwoju. Wśród przesłanek opracowania Strategii Rozwoju Przedsiębiorstwa znajduje się m.in.: potrzeba wyznaczenia spójnego kierunku rozwoju, potrzeba czytelnego określenia rozwoju przy danych zasobach finansowych, określenie odpowiedzialności i kompetencji poszczególnych komórek firmy. Na Strategię Rozwoju Przedsiębiorstwa składa się istota, proces i elementy strategicznego zarządzania firmą, identyfikacja firmy, określenie celów i wyników działalności, analiza wewnętrzna i technologiczna w jednostce, kształtowanie strategicznego planu rozwoju firmy, ustalenie celów rozwoju, propozycja nowych działań i harmonogram jej wdrożenia.

W ZAKRESIE OPTYMALIZACJI KOSZTÓW PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Optymalizacja kosztów to podejście , które powinno mieć na celu stworzenie lepiej zorganizowanych, sprawniej działających przedsiębiorstw, w których redukcja kosztów jest konsekwencją realizowanych usprawnień biznesowych, a nie celem samym w sobie.

Expert Fk realizuje powyższą usługę zgodnie ze standardem usługi optymalizacji kosztów określoną przez krajowy system usług i podzielony na 2 etapy:
Etap I –przeprowadzenie audytu zarządzania finansami w przedsiębiorstwie oraz opracowanie strategii optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej
Etap II – wdrożenie rekomendacji optymalizacyjnych wynikających ze strategii.

Efektem usługi optymalizacji kosztów są między wdrożenia:

  • narzędzi do lepszego zarządzania, planowania i budżetowania finansowego
  • działań, skutkujących zwiększeniem kontroli wewnętrznej w firmie, kontroli kosztów
  • nowych lub wykorzystania posiadanych systemów i rozwiązań informatycznych do usprawnienia i automatyzacji procesów w firmach
  • optymalizacji podatkowych skutkujących zmniejszeniem obciążeń podatkowych lub ograniczenia ryzyka podatkowego
  • procedur zabezpieczania wierzytelności, windykacji należności, ograniczenia niekorzystnych skutków udzielonych zabezpieczeń
Firma Expert Fk realizowała Projekt „Testowanie i wdrożenie usługi pilotażowej- doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw” w ramach POKL , projekt systemowy PARP dla firm z 3 województw o wartości 500 000,00 PLN.

W ZAKRESIE ORGANIZACJI RACHUNKOWOŚCI

Firma nasza świadczy również usługi w zakresie organizacji rachunkowości, zarówno w już istniejących, jak i w nowo powstałych firmach oraz przy przechodzeniu na pełną księgowość z książki przychodów i rozchodów.

Doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości obejmuje:

  • analiza funkcjonowania systemu księgowości i kontroli wewnętrznej
  • doradztwo w zakresie organizacji systemu księgowości i kontroli wewnętrznej
  • wdrażanie systemu księgowości i systemu kontroli wewnętrznej
  • opracowanie polityki rachunkowości, instrukcji inwentaryzacyjnych, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

W ramach świadczonych usług opracowujemy dokumentację podatkową dla transakcji z podmiotami powiązanym, ekspertyzy i analizy ekonomiczno-finansowe, prognozy finansowe, biznes plany, oferujemy również doradztwo podatkowe i prawne.

Świadczymy również inne usługi związane z rozpoczęciem, rozwojem lub prowadzoną działalnością dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.